معاینات شغلی

  یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی پیشگیری از بیماریهای شغلی می باشد که بر اساس ماده 92 قانون کار انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است.

  در این برنامه با شناخت از محیط کار، فرآیند کاری، خطرات و عوامل  زیان آور در محیط کار، تاثیر این عوامل بر سلامت شاغلین بررسی و نیز از طریق ارزیابی محیط کار و معاینات دوره ای و غربالگری، تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ها و آسیب های ناشی از کار انجام می شود

   اهداف برنامه را می توان به صورت کلی در موارد ذیل خلاصه نمود:

  - تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه شاغلین و انجام معاینات پزشکی حداقل سالی یکبار 

  - قرار دادن شاغلین در کار متناسب با توانایی جسمی، روحی و روانی آنان   

  - شناسایی به موقع بیماریهای شغلی و مداخله موثر

   انواع معاینات شغلی :

  1- معاینات بدو استخدام : با توجه به اینکه ، انتخاب کار ، به اندازه توان ، قابلیت ، ذوق و آمادگی کارگر بستگی دارد و برگزیدن مناسب تا حدودی زیاد سلامت کارگر را فراهم کرده و در ضمن سبب افزایش بازده کار نیز می گردد امروزه معاینه های پیش از استخدام از اهمیت بسیار برخوردار است .

  اهداف معاینات بدو استخدام:

  - تعیین قابلیت جسمی، روانی کارگر برای کار مورد نظر

  - حفظ سلامت سایر کارگران

  - تعیین اختلالات و عوارض قبلی کارگر و ثبت در پرونده وی

  - کشف بیماریهای قابل سرایت کارگر و جلوگیری از انتشار آنها بویژه در افرادی که با مواد غذایی سروکار خواهند داشت

  - تشکیل پرونده پزشکی و استفاده از آن در مراجعات بعدی کارگر

  -  آشنا شدن به روحیات کارگر و اطلاعات بهداشتی وی

  2- معاینات دوره ای : معایناتی هستند که در دوره های زمانی خاص با فاصله های معین جهت نیل به اهداف زیر صورت می گیرد :

  - تشخیص زودرس بیماریهای ناشی از کار و بیماریهای غیر شغلی

  - پیگیری موارد مشکوک تا روشن شدن وضع آنها

  -  درمان بموقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری

  -  توصیه برای تغییر شغل و یا محدود کردن کار در فرد بیمار

  - جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای مسری

  -  مطالعه اثرات زیان آور عوامل موجود در محیط کار

  - تعیین اثر محیط بر سلامتی و بیماری کارگران

  - ارزیابی روشهای پیشگیری و ایمنی

   3- معاینات اختصاصی

  علاوه بر معاینات قبل از استخدام و دوره ای بسته به شرایط محیط کار و نوع عوامل زیان آور موجود ممکن است معایناتی تحت عنوان زیر انجام شوند.

  -معاینات اختصاصی کارگران مشاغل سخت و زیان آور

  -معاینات پزشکی جوانان و زنان.

  -معاینات در موقع تغییر شغل

  -معاینات در موقع برگشت به کار پس از بیماری

  -معاینات پزشکی مدیران
   
     
   

  فرم خام پرونده پزشکی شاغل (4 برگی)

   

  فرم خام پرونده پزشکی شاغل (5 برگی)

   

  دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل

   

  دستورالعمل نحوه تکمیل فرم 3-111

   

  آیین نامه تاسیس کلینیک‌های طب کار

   

  آیین نامه معاینات شغلی

   

  دستورالعمل اجرایی نحوی انجام معاینات پزشکی وضوابط صدور کارت سلامت رانندگان

   

  دستورالعمل تکمیل فرم  3-111 ر - رانندگان

   

  دستورالعمل معاینات شاغلین

   

  بخشنامه اشخاص/ مراکزمجاز به انجام معاینات سلامت شغلی

   

  لیست کارگاههای درجه یک


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0