عوامل اجرایی پسماندها

  به موجب ماده ۵ قانون مدیریت جامع پسماندها (مصوب ۹/۳/۸۳  مجلس شورای اسلامی)؛ مدیریت های اجرایی پسماندها موظف شدند که بر اساس ضوابط ومعیارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنان تضمین شود. لذا برای حفظ، تامین و ارتقاء سطح سلامت شاغلینی که در عملیات مختلف جمع آوری دستی، ماشینی، حمل ونقل و جابجایی، بازیافت، پردازش، انبار و دفع پسماندهای عادی، پزشکی (بیمارستانی) ، ویژه، کشاورزی و صنعتی مشغول بکار هستند؛ دستورالعمل سلامت-ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماندها به تصویب مقام محترم وزارت بهداشت رسیده و در سال جاری برای نظارت و اجرا به کلیه مراکز بهداشت سراسر کشور ابلاغ شده است که حرکت در اجرای این وظایف و تکالیف باعث بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و سلامت شغلی این گروه زحمت کش خواهد شد.

   

   
   
   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0