دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از استخرهای شنا مراکز تفریحی آبی

  آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

  دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه، زنانه و سالن های آرایشی

  رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

  دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی

  راهنمای محاسبه تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا

  کنترل ناقلین بیماری ها و عوامل محیطی مرتبط با آن ها

  دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی کیوسک های ثابت عرضه مواد غذایی

  منابع آزمون بهداشت محیط

  دستورالعمل اجرایی صدور گواهی صلاحیت و پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی

  دستورالعملتعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فراورده های دخانی

  دستورالعمل اجرایی بند الف ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

  قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

  آب آشامیدنی ویژگی های میکروبیولوژی

  آب آشامیدنی - ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی

  راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی

  راهنمای نظارت بر سامانه های تامین آب آشامیدنی

  دستورعمل صدور کارت بهداشت

  ماسک مناسب در برخورد با گرد وغبار و ریز گردها

  دستورالعمل اقدامات بهداشت آب و فاضلاب به منظور پیشگیري و کنترل بیماریهاي منتقله از آب

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0