• بازرسی از کارگاههای تحت پوشش
  • مسئول برنامه آموزش
  •  عوامل شیمیایی (سرب، جیوه، سیلیس) 
  • پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای
  • نظارت بر عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت
  • تهیه گزارشات و ....

  • بازرسی از کارگاههای تحت پوشش
  • مسئول برنامه عوامل زیان آور فیزیکی (صدا و ارتعاش، روشنایی، پرتو، استرس حرارتی)
  •   ثبت پرونده های قضایی و شکایت کارگری
  •  برنامه نظارت بر بیمارستان و پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای
  • نظارت بر عملکرد مراکز خدمات جامع

  • بازرسی از کارگاه های تحت پوشش
  • مسئول برنامه مدیریت حوادث شیمیایی
  •  تشکیلات بهداشتی کارخانجات
  • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
  •  کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع
  •  پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای
  • نظارت بر عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت 

  • بازرسی از کارگاههای تحت پوشش
  • مسئول برنامه مشاغل خاص(بقا و...)  ارگونومی
  •  بهداشت کشاورزی و عوامل اجرایی پسماند
  • پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای
  • نظارت بر عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت
  •  تهیه گزارشات و آمار فعالیتهای انجام شده

  • بازرسی از کارگاه های تحت پوشش
  • مسئول برنامه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
  •  سلامت کارکنان دولت ، معادن
  •  پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای 
  • نظارت بر عملکرد مراکز خدمات جامع

  •  بازرسی از کارگاههای تحت پوشش
  •  پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای
  •  شناسایی کارگاههای کمتراز 20 شاغل موجود درمنطقه
  •  بازرسی از صنایع و کارگاههای کمتراز 20نفر شاغل
  •  پیگیری اقدامات قانونی پس از بازرسی
  • آموزش بهداشت کار برای گروههای هدف (کارگران ،کارفرمایان)
  • پیگیری اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در کارگاههای کوچک

  • بازرسی از کارگاههای تحت پوشش
  •  پیگیری جهت اجرای طرحها و برنامه های مصوب بهداشت حرفه ای
  •  شناسایی کارگاههای کمتراز 20 شاغل موجود درمنطقه
  •  بازرسی از صنایع و کارگاههای کمتراز 20نفر شاغل
  •  پیگیری اقدامات قانونی پس از بازرسی
  • آموزش بهداشت کار برای گروههای هدف(کارگران ،کارفرمایان)
  •  پیگیری اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای در کارگاههای کوچک

  • دریافت و ثبت نامه های وارده مربوط به واحد بهداشت حرفه ای
  •  ارسال مکاتبات به اشخاص
  •  سازمان ها خارج از سیستم اتوماسیون
  • انجام امور بایگانی
  • ثبت پرونده کارگاههای بازرسی شده
  • ثبت آموزش های رسیده از سوی شرکت ها

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0