شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به بهورزان

   بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب

  تامین و پیگیری ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب جهت برگزاری جلسات بازآموزی

   همکاری با فصلنامه بهورزشامل جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل ازطریق تکمیل فرمهای نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

  تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

  برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی  

  انتخاب بهورز و مربی نمونه

  تشکیل شورای بهورزی

  حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

  مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی روستایی

  مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

  تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان با همکاری آموزشگاه بهورزی قزوین

  تامین امور رفاهی بهورزان باهمکاری امور اداری

  مشارکت در کمیته نقل و انتقالات (به ویژه بهورزان)

  امور مرتبط با تنظیم قرار داد تنخواه بهورزان


  تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد

  پایش و ارزشیابی عملکرد رابطین بهداشتی تحت پوشش

  ایجاد هماهنگی بین سایر بخش های توسعه و ارتباط با رابطین بهداشت

  جمع آوری و جمع بندی آمار فعالیت های رابطین و اعلام به مقامات مافوق

  تلاش در جهت افزایش تعداد رابطین و تداوم برنامه های مشارکت مردمی

  ایجاد وامکان مشارکت عملی مردم درایجاد وراه اندازی واحدهای بهداشتی

  برنامه ریزی جهت آموزش وآشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم

  نظارت و ارزیابی برنامه در کلیه واحدها ی تحت پوشش

  جمع آوری گزارش و عملکرد مشارکت مردم و انعکاس آن به مرکز بهداشت استان

  برنامه ریزی و تلاش در راستای ارتقاء مهارتهای عملی داوطلبان سلامت

  هماهنگی و برنامه ریزی در جهت تداوم همکاری بیشتر داوطلبان سلامت و شناسایی داوطلبین سلامت به مردم و مسئولین


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0