دوران

  لطفا صبر کنید ...

  امیر حسین میرزاده

  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

  • تحصيلات : متخصص داخلی
  • تخصص : متحصص داخلی

  امیر حسین میرزاده

  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

  • تلفن : 02832240640
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0