شرح وظایف واحد آمار :

     ·  نظارت و پایش  در راستای اصلاح ساختار جمعیت و خانوار شهرستان به تفکیک واحدهای بهداشتی  

  ·         جمع آوری، کنترل و ورود اطلاعات زیج حیاتی در نرم افزار مربوطه و استخراج شاخصهای مربوطه

  ·         اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و تهیه سیمای مرگ

  ·         اجرای برنامه زیج الکترونیکی

  ·         برگزاری جلسات آموزشی لازم در طی سال برای گروههای هدف (بهورزان /مراقبین /پزشکان )

  ·         آموزش نیروهای جدید در بدو ورود طبق برنامه ریزی امور بهورزی       

  ·         انجام پایش های کارشناسی

  ·         ارسال پس خوراندهای لازم به مراکزتحت پوشش

  ·         جمع بندی آماروارقام ،تجزیه وتحلیل وتهیه گزارش برای هر برنامه وارسال به مراکزبالاتر

  ·         همکاری در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

  ·         همکاری باواحدهای ستادی مرکز بهداشت درجهت پیشبردبرنامه های آماری

  ·         همکاری در زمینه ارائه آمار واطلاعات به  سایر ساز مان های اداری استان


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0