· برگزاری کمیته دانشگاهی بهداشت روان

  · پذیرش مسئولیت علمی اجرایی برنامه‌های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

  · برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات بهداشت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

  · برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

  · آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

  · نظارت علمی بر تهیه متون پوستر پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

  · نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

  · نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان

  · برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

  · مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

  · اجرای برنامه‌های آموزشی کارگاهی جلسات و همایشها

  · برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

  · برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

  · آموزش نیروهای بدو خدمت

  · برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت در استان

  · نظارت بر مدارس مروج سلامت

  · شرکت در جلسات بین بخشی

  · ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد) (به صورت فردی و گروهی)

  · تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی برای بیماران

  · برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد در استان

  · نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

  · نظارت بر مرکز گذریDIC و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به وزارت متبوع

  · نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به وزارت متبوع

  · برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

  · تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد

  · گردآوری اطلاعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها

  · بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های استان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

  · پیشنهاد و تدوین  برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

  · برنامه ریزی سالانه، میان و بلند مدت در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

  · برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و پیش بینی مکانیسم‌های تأمین آن

  · ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

  · پیشنهاد بودجه و پیش بینی مکانیسم‌های تأمین و تعیین چگونگی و نظارت بر هزینه کرد آنها در مراکز بهداشت استان

  · تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

  · تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

  · هدایت دانشگاه‌های استان در برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی و تفضیلی و کمک به انجام آن در حیطه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

  · تصدی نمایندگی معاونت بهداشتی در جهت همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی با واحدها و سازمان‌های وابسته در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

  · همکاری با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

  · نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی درمانی استان

  · ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح استان     

  · تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و انعکاس آن به مبادی ذیربط

  · تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی استان در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن

  · ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

  · پیگیری استانداردهای بیمارستانی و پیگیری توسعه اورژانس‌های روانپزشکی و اعتیاد و مراکز بستری کوتاه مدت
  درمان اعتیاد

  · مشارکت در تدوین نظام سطح بندی خدمات درمانی در امور مرتبط با توجه به نیاز و تواناییها از طریق مشارکت و هماهنگی با دیگر حوزه‌های وزارت متبوع

  · هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

  · ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی جنسی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

  · برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد

  · هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

  · پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0