1- برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرايي در زمينه برنامه های بهداشت خانواده در قالب سياست هاي وزارت بهداشت

  2- نظارت بر كيفيت و كميت خدمات و پیگیری برنامه های بهداشت خانواده

  3- مشارکت و همکاری با سایر ارگانها به منظور برنامه ريزي و پيشبرد اهداف برنامه های بهداشت خانواده

  4- اجراي برنامه هاي آموزشي برنامه های واحد بهداشت خانواده

  5- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات مربوط به عملكرد برنامه های بهداشت خانواده


  1- برنامه ريزي در زمينه خدمات سالمندان و ميانسالان

  2- نظارت بر كيفيت و كميت خدمات سالمندان و ميانسالان

  3- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات برنامه سالمندان و ميانسالان

  4- اجراي برنامه هاي آموزشي برنامه سالمندان و ميانسالان

  5- هماهنگی و مشارکت های درون بخشی و برون بخشی


  1-  برنامه ريزي در زمينه مراقبت كودكان (کودک سالم- ناخوشی‌های اطفال- تکامل)

  2- نظارت بر كيفيت و كميت مراقبت كودكان

  3- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات برنامه كودكان

  4- اجراي برنامه هاي آموزشي برنامه كودكان

  5- هماهنگی و مشارکت های درون بخشی و برون بخشی


  1- برنامه ريزي در زمينه خدمات باروری سالم

  2- نظارت بر كيفيت و كميت خدمات باروری سالم

  3- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات برنامه باروری سالم

  4- اجراي برنامه هاي آموزشي برنامه باروری سالم

  5- نظارت بر نحوه اجرای آموزش های هنگام ازدواج

  6- هماهنگی و مشارکت های درون بخشی و برون بخشی

   


  1- برنامه ريزي در زمينه خدمات مامايي

  2- نظارت بر كيفيت و كميت خدمات مامايي

  3- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات برنامه مادران

  4- اجراي برنامه هاي آموزشي برنامه مادران

  5- نظارت بر نحوه اجرای کلاس های آموزش آمادگی برای زایمان


  1- برنامه ريزي و نظارت در زمينه خدمات نوزادان، مشاوره تغذيه با شير مادر و صدور كالا برگ شير مصنوعي

  2- تجزيه و تحليل و ارزشيابي اطلاعات برنامه نوزادان، مرگ کودک 59-1 ماهه و شير مادر

  3- اجراي برنامه هاي آموزشي برنامه نوزادان، مرگ کودک 59-1 ماهه و شير مادر در سطوح مختلف

  4– برگزاری کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر، مرگ نوزادان و كودكان 59-1 ماهه

  5- ارزیابی بیمارستان دوستدار مادر وکودک

  6- هماهنگی و مشارکت های درون بخشی و برون بخشی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0