•  اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از معاونت بهداشت گروه آموزش و ارتقای سلامت استان
  •   نيازسنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت منطقه
  •   طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد در منطقه
  •   جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
  •   جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي منطقه براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت
  •   همكاري و مشاركت با صدا و سيما و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي در منطقه
  •   مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (از جمله جوامع ايمن، مدارس مروج سلامت،...) در منطقه
  •   ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
  •   مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت منطقه
  •   ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه
  •   آموزش كارشناسان ستادي شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
  •   توانمندسازي کارکنان تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
  •   ترويج سبك زندگي سالم در منطقه با استفاده از رويكردهاي مناسب
  •   كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در مدارس، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي منطقه با كمك الگوهاي مناسبي چون بازاريابي اجتماعي
  •   همكاري با ساير واحدهاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
  •   برنامه ريزي بسيج هاي ارتباطي در سطح منطقه
  •   ترويج رويكردهاي نوين مناسب نظام سلامت ابلاغ شده
  •   حمايت از ايجاد و توسعه منابع علمي، رسانه ها و بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
  •   مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
  •    شناسايي و حمايت ايده هاي نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
  •   جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار فعاليت هاي آموزش سلامت مراکز خدمات جامع سلامت تابعه

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0