قبل از وقوع بلايا:
  ارزيابي آسيب‌پذيري و آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي

  اجراي اقدامات كاهش آسيب‌پذيري و ارتقاي آمادگي تسهيلات و منابع بهداشتي

  جلب مشاركت عمومي براي اجراي برنامه‌هاي سلامت-محور كاهش خطر بلايا

  آگاه‌سازي عمومي درباره راهكارهاي ارزيابي و كاهش خطر بلايا

  تدوين برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشاركت ساير بخش‌ها

  ذخيره‌سازي لوازم و ملزومات ارايه خدمت بهداشتي اوليه در فاز پاسخ

  استقرار فرآيند سامانه هشدار اوليه مخاطرات در تسهيلات بهداشتي

  اجراي برنامه‌هاي آموزش تخصصي براي مديران و كاركنان بهداشتي

  اجراي تمرين‌هاي آمادگي بلايا در تسهيلات بهداشتي و جامعه

  در زمان وقوع بلايا: 
   ارزيابي سريع آسيب‌ها و نيازهاي تسهيلات بهداشتي و جامعه

  ارزيابي مستمر نيازهاي بهداشتي جمعيت آسيب‌ديده

  ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه هماهنگ، به‌موقع و موثر

  پايش و ارزشيابي اثربخشي ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه

  پس از وقوع بلايا:
   تدوين برنامه بازيابي تسهيلات بهداشتي با رويكرد توسعه پايدار

  بازسازي تسهيلات و بازيابي برنامه‌هاي بهداشتي آسيب ديده

  مشاركت در تدوين و اجراي بازيابي رواني-اجتماعي جامعه

  پايش و ارزشيابي اقدامات فاز بازياب


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0